logo

För Linet innebär ansvarsfull affärsverksamhet att säkerställa och uppfylla högsta möjliga kvalitet och bredast möjliga att minimera effekterna av sin verksamhet på miljön.

Företaget genomför detta genom ett integrerat ledningssystem som definieras i dokumentet företagets policy. Dess effektivitet bekräftas av en hel rad av certifikat utfärdade av ledande certifikatutfärdare. En lika ansvarsfull strategi är också en förutsättning för Linet affärspartners.

Genom hela LINET koncernen finns ett miljöledningssystem som överensstämmer med internationellt erkända. Det internationella erkända systemet och ISO-certifieringen baseras på externa revisioner som utförs av specialister från det internationellt ledande företag Tüv.

Ansvaret för effekterna av LINET verksamhet kan ses i de miljöaspekter som gäller för skyddande av miljön. Dessa aspekter utvärderas ständigt, så att bolaget kan fatta beslut och tack vare som det minimerar sin miljöpåverkan.

Företaget uppfyller också ansvaret och skyldigheterna att återhämta och återanvända förpackningsavfall genom auktoriserade återvinningsföretag.