logo
Information om behandling av personuppgifter på www.linet.com
Informationsmeddelande

Information om behandling av personuppgifter på www.linet.com

På den här webbplatsen hittar du all information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med användning av vår webbplats, våra tillvägagångssätt och dina rättigheter. Informationen i detta avsnitt följer av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 [1] som vi nedan kommer att kalla ”GDPR”.

Vem arbetar med dina uppgifter?

Vi, L I N E T spol. s r.o. [2] är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Vårt företag ingår i den internationella koncernen LINET Group SE [3], där även andra tillverkare av hälso- och sjukvårdsprodukter samt våra filialer i olika länder ingår. Dessa företag kan behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvariga.

Dina personuppgifter kan behandlas ytterligare av följande personuppgiftsbiträden endast om avtal om personuppgiftsbehandling har ingåtts, vilket garanterar att integriteten skyddas: 

Företagets namn

ID-nr

Uppgifternas syfte och innehåll

ACTUM+, s.r.o.

02785307

Direktreklam – cookies, e-postadress

Dial Telecom, a.s.

28175492

Drift av webbplats – IP-adress, aktivitet

Internet Projekt, a.s.

26432552

Utveckling och administration av webbplatser – IP-adress, verksamhet, cookies, innehåll i skickade formulär


Dessutom kan dina personuppgifter komma att bearbetas i samband med följande tjänster som vi använder oss av på vår webbplats:

Namn på tjänst

Länk

Uppgifternas syfte och innehåll

Facebook Ads

www.facebook.com/ads

Riktad annonsering (endast om du samtycker till det)

DoubleClick

www.doubleclick.net

Riktad annonsering (endast om du samtycker till det)

MailChimp

www.mailchimp.com

Direktreklam (endast om du samtycker till det)


Vi använder verktyget Google Analytics för att samla in webbplatsstatistik på vår webbplats och vi har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte föra vidare personuppgifter.

Var arbetar vi med dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för klart definierade syften, se följande sammanfattning.

IP-address

Vi behöver din IP-adress, utan den kan vi inte visa vår webbplats för dig. Vi lagrar din IP-adress tillsammans med besöksdatum i besöksloggen under X dagar efter ditt senaste besök, därefter raderas uppgifterna.

Cookies

Vi använder flera typer av cookies på vår webbplats:

Tekniska cookies och preferenscookies

Tack vare dessa cookies kan vår webbplats till exempel minnas vilket språk du har valt. Dessa cookies behandlar inga personuppgifter och används endast i detta syfte. Dessa cookies lagras i din webbläsare tills du raderar dem.

Statistikcookies

Vi använder verktyget Google Analytics på vår webbplats för att mäta besök på webbplatsen, men vi överför inga personuppgifter. Statistikcookies lagras i din webbläsare under högst 2 år efter ditt senaste besök.

Reklamcookies

På vår webbplats använder vi Facebook Ads och DoubleClicks tjänster för riktad annonsering, men endast om du samtycker till det. Du kan ta reda på mer om cookies i samband med dessa tjänster på www.facebook.com/ads och www.doubleclick.net.

Nyhetsbrev

Vi skickar vårt nyhetsbrev till våra kunder, anställda och endast till personer som har anmält på vår webbplats att de vill ta emot det och som har samtyckt till att ta emot affärsmeddelanden. Den fullständiga versionen av samtycket och möjligheten att registrera dig för att ta emot nyhetsbrevet finns på www.linet.com/cs.

Kontaktformulär

Genom att använda kontaktformuläret kan du fråga oss om vad som helst eller så kan vi tillsammans diskutera ett samarbete. I kontaktformulären arbetar vi med ditt namn, information om företaget och e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter endast i syfte att skapa erbjudanden av våra tjänster, berätta om erbjudanden eller för att svara på frågor i högst 12 månader efter att du skickat in formuläret, utom i det fall du inte samtycker till fortsatt behandling av dina uppgifter.

Dina rättigheter

Observera att enligt GDPR har du rätt att:

 • Begära information från oss om behandling av personuppgifter,
  Få åtkomst till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  Motsätta dig behandling av personuppgifter,
  Dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter,
  Kontakta oss eller tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter om det uppstår tvivel om hur vi uppfyller våra skyldigheter i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Du kan skriva till [email protected], eller vända dig personligen till LINET Sweden AB, Vallgatan 5, 170 67 SOLNA

Du kan dra tillbaka ditt samtycke i enlighet med förfarandet som anges i texten om samtycket till behandling av personuppgifter. 

 

Informationsmeddelande

Information rörande behandling av personuppgifter inom företaget LINET spol. s.r.o.

 

Bästa kunder, personer som är intresserade av våra produkter, specialistläkare,

Syftet med detta dokument är att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter som del i vår marknadsföringsverksamhet och utveckling av nya produkter. Detta dokument besvarar alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och presenterar den allmänna dataskyddsförordningen vi följer såsom även dina juridiska rättigheter.

Om du har några frågor gällande dina personuppgifter, kontakta gärna oss på e-postadress [email protected] eller personligen på adress: Želevčice 5, Slaný, 274 01, Tjeckien.

 

Information om personuppgiftsbiträdet

Personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), är vi, företaget LINET spol. s.r.o. [2]. Vårt företag ingår i den internationella koncernen LINET Group SE [3], som omfattar andra tillverkare av medicinska produkter och våra filialer i de enskilda staterna. Dessa företag kan behandla din personuppgifter i deras roll som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsbiträde.

 

Regler för behandling av personuppgifter (integritetsskyddspolicy)

Lagenlighet och transparens

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vissa rättsliga instrument. Om vi ingår ett avtal, eller om vi endast förhandlar om detta, omfattas därvid behandlingen av dina personuppgifter av det rättsliga instrumentet fullgörande av avtal. Vi skulle inte behöva dina personuppgifter om det inte vore så att andra lagar kräver att uppgifterna ska behandlas av oss och därför behandlar vi sådana uppgifter i enlighet med våra rättsliga förpliktelser.

Om vi redan har ingått ett avtal är vår målsättning att du ska dra största möjliga nytta av våra produkter. Därför skickar vi bland annat nyhetsbrev med produktinformation, inbjudningar till utbildningar och mässor samt annan användbar information. Dessutom kommer vår säljare att då och då att kontakta dig för att erbjuda lämpliga förbättringar eller förändringar av våra produkter. Allt detta sker på grundval av vårt berättigade intresse.

Om du inte är kund hos oss och vi ändå skickar vårt nyhetsbrev, sker detta på grundval av att du har gett ditt samtycke. Du kan ha samtyckt till det här på webbplatsen, på sociala medier eller på mässor och konferenser.

Du kan hitta information om hur vi behandlar dina personuppgifter i detta dokument, i relevant information rörande behandlingen av personuppgifter eller i samtyckestexten, där samtycket utgör den rättsliga grunden.

 

Behandlingens syfte

Samtlig information som vi behandlar behandlas i ett tydligt angivet syfte. Nedan finner du en översikt av de syften vi arbetar med. Andra uppgifter raderas eller anonymiseras alltid av oss efter att syftet med behandlingen har uppnåtts.

 

Minimering och uppgifternas riktighet

Vi behandlar endast uppgifter vi behöver för ett specifikt syfte. Ibland kan vi be dig uppdatera dina uppgifter för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

 

Tidsbegränsning

Vi behandlar dina personuppgifter under den tidsperiod som anges i den specifika samtyckestexten. I det fall den rättsliga grunden utgörs av fullgörandet av avtalet, behandlar vi uppgifterna under avtalets giltighetstid. Därefter kan vi behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse (t.ex. i vårt företagsregister eller i syfte att försvara oss i händelse av en rättslig tvist), vanligtvis under en femårsperiod efter att avtalet löpt ut. Behandling på grundval av rättsliga förpliktelser sker i enlighet med enskilda rättsliga bestämmelser som fastställs genom specifika tidsgränser.

 

Integritet och konfidentialitet

Behandling av din personuppgifter sker främst elektroniskt. Alla system prövas och säkras regelbundet mot oavsiktligt dataläckage. Samtliga LINETs anställda som arbetar med dina uppgifter har fått ordentlig utbildning genom våra interna riktlinjer.

Alla pappersdokument förvaras säkert och våra anställda har även utbildats i hur dessa material ska hanteras.

 

Syften med personuppgiftsbehandling

Uppgiftsbehandling utan ditt samtycke

Behandling av uppgifter utan ditt samtycke sker i följande situationer:

 1. Vid ingående eller fullgörande av ett avtal eller under förhandling om ett avtal

  Vi måste behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna förhandla om ett samarbete och ingå ett avtal. Denna situation ger oss rätten att använda uppgifterna endast i syfte att förhandla fram avtalet och att ingå avtalet.

 2. Utskick av nyhetsbrev och erbjudanden

  Om vi har ingått en överenskommelse kommer vi att skicka produktinformation och erbjudanden i enlighet med vårt berättigade intresse. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på dessa meddelanden.

 3. Produktutbildningar
 4. Skydd av våra rättigheter
 1. Förebyggande av bedrägeri
 2. Förebyggande av skador på vår egendom
 3. Indrivning av fordringar, rättsliga processer och tvister

 

Uppgiftsbehandling med ditt samtycke

Behandling av dina personuppgifter med ditt samtycke är frivilligt. Om du inte ger oss ditt samtycke kommer avtalets fullgörande inte att påverkas. I enlighet med ditt samtycke utför vi följande aktiviteter:

 1. Kundservice - aktiviteter som inte omfattas av avtalet och inte kan anses vara i vårt berättigade intresse
 2. Marknadsundersökningar
 3. Utveckling och förbättring av våra produkter
 4. Produkt- och tjänsteerbjudanden

 

Uppgiftskällor

Vi får dina personuppgifter direkt ifrån dig när vi förhandlar om avtalet eller på grundval av ditt samtycke. I vissa fall använder vi allmänt tillgängliga källor eller uppgifter från tredje part som har befogenhet att hantera dina uppgifter och att överföra dessa till oss.

 

Berörda uppgifter

I ovannämnda syften behandlar vi följande kontaktuppgifter (namn och efternamn, befattning, företag, telefonnummer, e-postadress) samt även:

• I syfte att utveckla våra produkter: information om din utbildning, födelsedatum

• För ändamål rörande produktutbildning: deltagande i utbildningar, testresultat

 

Behandlingsmetod

Dina personuppgifter behandlas främst i elektronisk form, endast manuellt i vårt företags datorsystem. Dina uppgifter behandlas av våra anställda och av tredje parts-personuppgiftsbiträden med vilka vi har skriftliga avtal som garanterar samma nivå beträffande integritetsskydd som vi själva har.

 

Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter behandlas främst i Tjeckien och i andra länder i den Europeiska unionen (EU). Även om vi i LINET Group SE även arbetar utanför EU överförs inte uppgifter om europeiska kunder utanför den Europeiska unionen.

 

Dina rättigheter

Återkallande av samtycke

För vissa syften får vi endast behandla dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke. Samtycket är frivilligt och du kan när som helst återkalla det på det sätt om framgår i det relevanta samtycket eller genom kontakt med ovanstående. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i detta syfte. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas i andra syften, i enlighet med andra rättsliga grunder.

 

Rätt till tillgång till uppgifter

Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter. Vi kommer att behandla din begäran utan kostnad och utan dröjsmål. Som en del av din rätt till tillgång av uppgifter kommer vi även att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss.

 

Rätten till rättelse och begränsning av behandling

Om du upptäcker att dina personuppgifter är inaktuella eller oriktiga har du rätt att begära rättelse av dessa uppgifter och att behandlingen upphör tills det att ändringen har slutförts. Du kan även be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för utvalda syften.

 

Rätten att bli bortglömd

Du kan be oss att radera dina personuppgifter. När det gäller samtycke kommer en begäran om radering att anses som ett återkallande av ditt samtycke. I händelse av förhandling om ett avtal kommer denna begäran att leda till att förhandlingen avslutas.

 

Rätten att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling i enlighet med den rättsliga grunden för berättigat intresse (se ovan). Om invändningen rör behandling för direkt marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas i dessa syften. I annat fall kommer vi att behandla dina personuppgifter endast om vi har tungt vägande skäl att behandla dem, vilka då väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter.

 

Ytterligare information

Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter så kan du kontakta oss i händelse av klagomål kan du även kontakta myndigheten för personuppgiftsskydd.

 

Informationsmeddelande

Detta dokument träder i kraft den 25 maj 2018. Aktuell version av detta dokument finns tillgänglig på www.linet.com.


 


 

[1] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/ES.

[2] L I N E T spol. s r.o., med säte på  Želevčice 5, Slaný, 274 01, företagets ID-nr 00507814, inskrivet i handelsregistret vid lokala domstolen i Prag [Municipal Court in Prague], Sektion C, Sektion 163.

[3] LINET Group SE med säte i Nederländerna, adress Amstelwijckweg 2-C, Dordrecht, 3316 BB.